KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNE İLİŞKİN SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI - SAYFA 3

(26-42 Madde)

SORU 26 : Afet dönüşüm yasası deniyor ama akla sadece deprem afeti geliyor. Bakanlık olarak diğer afetler içinde hazırlamış olduğunuz eylem planları var mı ?
CEVAP : Yasa sadece deprem afetine maruz alanlarla sınır olmayıp, yasada deprem tanımı bile geçmemektedir. Yasa Mal ve Can kaybına yol açma riski yüksek olan, deprem , sel ve heyelana maruz kalma ihtimali olan tüm alanları kapsamaktadır.

SORU 27 : Mera alanlarının bu kanun kapsamında zarar göreceği iddialarına karşılık neler
söyleyebilirsiniz ?
CEVAP : Kanunda mera alanlarının her halükarda kullanılması yönünde bir husus bulunmamakla birlikte, yapılan düzenlemeler sadece riskli alan içerisinde yapılaşma imkanı bulunmaması halinde, ilgili kamu idaresi ve Maliye Bakanlığı görüşü alınarak mera alanlarından Rezerv alan olarak faydalanılabilinecek olması şeklindedir.

SORU 28 : Hacizli dairelerin durumu, kaçak yapıların konumu ve sit alanlarının durumu ne
olacak ?
CEVAP : Yapılar hacizli olması veya kaçak yapı olması yönünden değil Afet Riskli olup olmadıkları yönünden incelenerek riskli olmaları halinde yıkılacak yada güçlendirilecektir. Hacizli olan binalar ile kaçak binalar dönüşüme tabii olmak kaydıyla kanunun getirdiği haklardan yararlanacaktır. Bunlara ait mevzuat düzenleme çalışmaları devam etmekte olup, maliklerin üzerindeki borçların devam ettirilerek yeni binalarına kavuşmaları sağlanacaktır.

SORU 29 : Kentsel dönüşüm projelerinde iş adamları ve esnaf forumu, mahalle veya bölge sakinleri forumu, kentsel tasarım paneli gibi çeşitli aktörlerin katılımına yönelik platformlar oluşturulacak mı ?
CEVAP : Kentsel dönüşümde çalışmalarında halkın katılımı çok önemli olup, kesinlikle bilgilendirme ve görüş alış veriş toplantıları düzenlenecek, kurulacak birliklerle istişare içerisinde olunacaktır. Yasanın özünde halkın rızası ile dönüşüm yapılması vardır.

SORU 30 : Kentsel dönüşümde kamu binalarının durumu ne olacak ?
CEVAP : Kamu binaları da riskli olma durumuna göre değerlendirilecek ve yasa hükümlerine göre gereği yapılacaktır.

SORU 31 : Şehir plancıları ve mimarların kentsel dönüşümdeki yerleri ne olacak ? Bakanlık olarak sizin duruşunuz ne olacak ?
CEVAP : Tabi ki Kentsel Tasarım projeleri, gerek Bakanlıkta, Gerek TOKİ de ve gerekse Belediyelerde istihdam edilen ve ilgili meslek odalarına kayıtlı olan mimar ve şehir plancıları eliyle yürütülecek.

SORU 32 : Kentsel Dönüşüm Yasası sizce gerçekten siyasi bir risk taşıyor mu? Bir sonraki seçimlere oy açısından nasıl bir yansıma bekliyorsunuz ?
CEVAP : Vatandaşımızın afet zararları karşısında oldukça bilinçlenmeye başladığı bu dönemde bu konunun siyasi riski günden güne azalmaktadır.

SORU 33 : Yara sarma anlayışı yerine yara almama anlayışının kazandırılması deniyor. Bu konuyu biraz açar mısınız ?
CEVAP : Deprem yada büyük afetler olup, birçok can ve mal kaybı yaşandıktan sonra yaraların sarılması vatandaşın giden can kayıplarını geri getirmediğinden, en önemli önceliğimiz can kayıpları yaşanmadan tedbir alınması noktasında olacaktır.

SORU 34 : Devlet vatandaşla pazarlık edecek deniyor ? Bu büyük kitleye ulaşmada yardımcı kaynaklarınız neler olacak. Ya da bunu nasıl sağlayacaksınız ?
CEVAP : Bu konuda yerel yönetimler ve il özel idareleri Bakanlık ile birlikte çalışmaları yürütecektir. Gerekmesi halinde müşavirlik hizmetlerinden de faydalanılacaktır.

SORU 35 : Dönüşümün gerçekleştirilmesi halinde belli bir bina stoku doygunluğu olabilir diye kuşkular vardır. Bakanlık böyle bir senaryoyu göz önünde aldı mı ?
CEVAP : Dönüşümde esas olan yıkılan konutların adedi kadar yerlerine yeni konutların yapılması olup, herhangi bir konut stok artışı planlanmamaktadır.

SORU 36 : Bu yasanın "afet değil rant adına" hazırlandığına dair suçlamalarla ilgili bir yorum yapabilir misiniz ?
CEVAP : Afetlerde bir daha can ve mal kaybı yaşanmaması adına yapılan bu düzenlemelerde rant hesabına hiç girilmemiştir. Kaldı ki bırakın rantı bu proje kapsamında devletin kasasından çok büyük meblağlar çıkacaktır.

SORU 37 : Kira yardımı dahil her turlu yardım yapılacak deniliyor. Hangi kriterlere göre ? Binasını yıkmak isteyen herkes kira ve başka turlu yardım alabilecek mi ?
CEVAP : Riskli alanda olup binası riskli olduğu tespit edilenlere Bakanlık yada idare ile yapacakları anlaşma hükümleri doğrultusunda, bulundukları bölgenin sosyo ekonomik durumları da dikkate alınarak kira yardımı yapılacaktır.

SORU 38 : Binamızın riskli olduğunu düşünüyoruz ama 3’te 2 çoğunluğu yakalayamıyoruz. Ne yapılması gerekiyor ?
CEVAP : Üçte iki oranına bakılmaksızın herhangi bir malik tarafından tespitler yaptırılabilir.

SORU 39 : Dönüşüme sıcak bakıyorum. Benim cebimden hiç para çıkacak mı ? Çıkacaksa ne tür masraflar olacak ?
CEVAP : Yapının riskli alan içerisinde kalması halinde yapınız ve hak sahipliliğiniz proje bazında değerlendirilmesi sonucu alacaklı veya borçluluk durumu belirlenecektir. Yapınızın Riskli Alan dışında Riskli Yapı olması halinde dönüşüm malikler tarafından yapılacağından masraf mülkiyet sahipleri tarafından karşılanacaktır.

SORU 40 : Riskli yapılar nasıl belirlenecek ? Riskli alan ve rezerv alanlar nasıl belirlenecek ?
CEVAP : Riskli yapılar Bakanlıkça lisanslandırılan kurum ve kuruluşlarca belirlenecek, Riskli alan Bakanlar Kurulu Kararı ile, rezerv alanlar ise Bakanlıkça belirlenecek.

SORU 41 : Riskli yapının tespit masrafları ve yıkım masraflarını kim ödeyecek ?
CEVAP : Riskli Yapı Tespit ve yıkım işleri mülkiyet sahipleri tarafından masrafları kendilerine ait olmak üzere gerçekleştireceklerdir.

SORU 42 : Binalar yeşil bina olarak mı dönüştürülecek ? Yeşil binaya teşvik mi gelecek ?
CEVAP : Halk arasında yeşil bina olarak da bilinen Akıllı binalar çok önemli olup Türkiye ülke olarak enerjiye çok para harcamaktadır. Enerjiye harcanan paranın neredeyse yarısı konutlarımızı ısıtmakta kullanıyoruz ve mevcut binalarımıza bakıldığında da enerjinin yarısı boşa gidiyor bu enerjinin tasarruf edilmesi lazım, bu durum ısı yalıtımlı binalarla mümkün, Ayrıca inşaat malzemeleri konusunda da doğal, çevre dostu, fazla atık bırakmayan ve geri dönüşümü olan malzeme üretilmesine ve kullanılmasına ağırlık verilmelidir. Ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak kendi elektriğini kendi üreten, kullanılmış atık suyu tekrar değerlendirerek geri dönüşüm sağlayan sistemlerin geliştirilmesi çok önemli. Bu binaların çoğalması her alanda tasarrufun sağlanması ve kalkınmamıza da yardımcı olacaktır. Bunlar da akıllı binalarla mümkün olacak.


0 yorum :

Yorum Gönderme