KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNE İLİŞKİN SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI - SAYFA 2

(13-25 Madde)

13-SORU : Bina yıkıldıktan sonra, yeni binanın yapılmasında hak sahiplerinin üçte 2’lik çoğunluğunun karar vermesi gerekiyor. Bu sağlanamayıp, yüzde 50 durum olduğunda hangi çözüm yöntemi uygulanacak ?
CEVAP : Anlaşmayı özendirmek için anlaşma yapanlara kira ya da konut tahsisi sağlanıyor. Yine de anlaşma olmazsa üzerindeki bina yıkılan arsa hisseleri oranında maliklere pay ediliyor.

14-SORU : Riskli yapıların yıkımı konusunda 3/2 çoğunluğun karar alması yeterli olacak. Çoğunluk kararına katılmayan vatandaşlar mağdur olacak mı Mağduriyetlerinin giderilmesi için ne gibi alternatifler sunulacak ?
CEVAP : Çoğunluk kararına katılmayan vatandaşların hisseleri, değeri üzerinden açık artırma ile 2/3 çoğunluğa satılacak. Bu şekilde satılamayan hisseler Devlet tarafından değeri üzerinden kamulaştırılacak.

15-SORU : Vatandaşların evlerini ‘zorla yıkmak’ insan haklarına aykırı değil midir ?
CEVAP : Yasanın özü, en önemli insan hakkı olan ‘ yaşama hakkını güvence altına almak olduğundan, insan haklarına aykırılık söz konusu olmadığı gibi, yasa ile yaşama hakkının teminine katkı sağlamaktadır. Yasa insanın ‘can’ hakkını ‘mal’ hakkından üstte tutmaktadır.

16-SORU : Ev sahipleri ne durumda bakanlığın aldığı yıkma kararına karşı çıkıp mahkemeye başvurabilecektir Başvuramaması durumunda anayasaya aykırı bir durum söz konusu
mudur ?
CEVAP : Bakanlık sadece Riskli Alanlarda kalan Riskli Binalar için yıkılma talebinde bulunabilecek olup, buna karşı yapılacak itirazlar sadece bedele yönelik olabilecektir.

17-SORU : Yıkılacak binalara Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mı karar verecek Bunu gerçekleştirmek için Odalar veya belediyeler de görevlendiriliyor mu ?
CEVAP : Riskli alanlarda kalan riskli binaların yıkılmasında vatandaşlarla anlaşmaya gidilmesi esas olmakla birlikte, yapılacak tüm uygulamalar yerel yönetimlerle işbirliği halinde yürütülecektir.
Ayrıca yeterli kriterleri sağlamaları halinde odalarda tespitlerde görev alabilecektir.

SORU : Riskli alanlardaki yapılara verilen kamusal hizmetlerin durdurulması söz konusu olacağı doğrumudur Evet ise, insan haklarına aykırı değil midir böyle bir uygulama ?
CEVAP : Riskli alanlardaki yapılarda sadece maliklerini karara katılması halinde kamu hizmetleri durdurulabilecek olup, maliklerin istememesi halinde kamu hizmeti durdurulamayacaktır.

SORU : Yasanın getirdiği “üçte iki” kuralın da insan haklarına ve anayasaya aykırı olduğundan şüphe var. Bu konuda bir değerlendirme yapabilir misiniz ?
CEVAP : Üçte iki ‘ ye katılmayanların mülkleri değeri üzerinden Bakanlıkça satın alınabileceğinden mağduriyetleri söz konusu olmayacak ve dolayısı ile anayasaya aykırılık olmayacaktır.

18-SORU : Riskli alan olarak ilan edilen bölgenin içindeki sağlam binalar da mı yıkıma dahil edilecek. Bu tür sorunları nasıl idare etmeyi planlıyorsunuz ?
CEVAP : Riskli alan içerisinde kalan binalardan riski olmayanların yıkılma esası bulunmamakla birlikte, tüm proje alanının bütünlüğü açısından gerekmesi halinde bu maliklerle yapılacak anlaşma doğrultusunda binaları yıkılıp yerlerine yeni binalar yapılabilecektir.

19-SORU : Bazı çevreler, bu yasa ile birlikte bakanlık ve belediyeler arasında tam bir yetki karmaşası yaşanacak mı ?Kentsel Dönüşüm Yasası’nda idari kurumların yetki alanları belli mi Belediyelerin yetkileri bakanlığa mı geçiyor, neden ?
CEVAP : Kanunda Belediyeler “İdare “ tanımı altında yer almakta olup, gerek riskli alan tespitlerinin gerekse riskli yapı tespitlerinin yapılmasında Bakanlık veya İdare yetkilidir. Dönüşüm hazırlığı olan Belediyelerden başlayacak olup, Bakanlık dönüşümü yürütmeye yetecek ekip, ekipman, ve kapasitesi olmayan belediyelerde yetki kullanabilecektir.

20-SORU : Bankalar açısından da bakıldığı zaman özel bir kredi sistemine gidilecek mi ?
CEVAP : Bu kanun uyarınca verilecek krediler uzun vadeli ve düşük maliyetli krediler olup, bu krediler ile ilgili olarak faiz desteği sağlanması da dahil olmak üzere çalışmalar devam etmektedir.

21-SORU : 2B Yasası sayesinde elde edilecek kaynağın kentsel dönüşüm projesine aktarılması bekleniyor. Öncelikle bu doğru mu? 2B’den elde edilecek kaynak kentsel dönüşümü finanse etmek için yeterli mi ?
CEVAP : Kanunda 2B gelirlerinin %90 ına kadar dönüşüm hesabına aktarılabileceği öngörülmektedir. Bütün ülkedeki dönüşümün sadece bu kaynaktan finansmanı mümkün olmayıp, Çevre cezalarının %50 si, Uygulamada bulunacak Belediye yatırım bütçelerinin %5’i ve harç gelirlerinin %50 si, İller Bankasının bazı faaliyetlerden elde edeceği karın %50si ve Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekler kullanılacaktır.

22-SORU : Yeni kanunla birlikte 500 milyar dolarlık bir rant oluşacağı söyleniyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz İnşaat firmaları ile ev sahipleri arasında ne gibi sorunlar yaşanabilir Çünkü müteahhitlerin İstanbul’da şimdiden yıkılması muhtemel apartman seçtikleri söyleniyor…
CEVAP : Afetlerde bir daha can ve mal kaybı yaşanmaması adına yapılan bu düzenlemelerde rant hesabına hiç girilmemiştir.
Yasaya göre inşaat firmaları ile konut sahipleri hiçbir yerde karşı karşıya gelmemektedir. Vatandaşlarla Bakanlık yada idare arasındaki anlaşmaların tamamlanmasına müteakip yıkım ve inşa faaliyetleri başlatılacaktır.
İdarelerce işlem başlatılmadan vatandaşların herhangi müteahhitle anlaşma yapmaması gerekir.

23-SORU : Afet riskinin, kentsel dönüşümün önünün açılması için şart koşulduğu ve bir nevi bahane olarak kullanıldığı söyleniyor. Bu iddialar hakkında ne düşünüyorsunuz ?
CEVAP : Türkiyede yüksek bir afet riski olduğu, yüzyılladır yaşanan büyük depremler ve binlerce can ve mal kaybı ile sabit olup, bunun en son örneği 1999 İzmit, düzce ve 2011 Van depremleridir.

SORU : İnşaat sektörünün kentsel dönüşümle patlama yapması bekleniyor. Sektörün geleceği için ne düşünüyorsunuz ?
CEVAP : Yaklaşık 7 milyon konutun yıkılıp yeniden yapılacağı tahmin edilmekte olup, bu büyük projenin gerçekleştirilmesi elbette Türk İnşaat Sektörünü canlandıracaktır.

24-SORU : Kentsel dönüşüm ile kentin varlıklarının ticarete açılması sağlanarak, değerli yerler AVM, Rezidans gibi yapılarla dolacak mantığı ne derece doğru ?
CEVAP : Kanunun özünde can güvenliği için riskli binaların yıkılarak yerine güvenli binalar yapılmasıdır. Yoksa avm, rezidans v.b. gibi düzenlemeler öngörülmemektedir.

25-SORU : Afet riski taşıyan alanlar konusunda özellikle Ankara ile ilgili ne öngörüyor ?

CEVAP : Ankara’da yada başka bir yerde zemin problemleri nedeni ile yada üzerinde tekniğe uygun olmayan yapı stoğu nedeni ile risk taşıyan alanlar var ise bu alanlarda dönüşüm planlanacak ve zemin problemleri nedeni ile yerinde dönüşümün imkansız olduğu alanlar için en yakında bulunan rezerv alanlar değerlendirilebilecektir.

(DEVAM EDECEKTİR.)

0 yorum :

Yorum Gönderme