YABANCILAR İÇİN TÜRKİYEDE TAŞINMAZ SATIN ALMA İŞLEMLERİ HAKKINDA

A. Yabancı uyruklu gerçek kişilerin, taşınmaz edinimleri için ilgili tapu sicil müdürlüklerine başvurularında gerekli belgeler 

1- Taşınmaz mala ait varsa tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya malikin sözlü beyanı, 
2- Uyruğunda bulunduğu ülkenin 
-Kimlik belgesi veya pasaportu, 
-Taşınmaz edinimleri ikamet iznine tabi yabancıların ilgili emniyet müdürlüklerinden verilen ikamet tezkeresi, 
-Yurt dışından verilen vekaletnameler esas alınarak vekaleten işlem yaptırmaları halinde, tercümeleriyle beraber vekaletnamelerin aslını veya onaylanmış bir örneği, 
3- iki adet vesikalık fotoğraf, 
4- İstemde bulunan kişi vekil ise, temsile ilişkin vekaletname ile temsilcinin fotoğraflı kimlik belgesi ve vesikalık fotoğraf, alıcılar açısından bizzat işleme katılmayanlar var ise, onları temsil eden temsilcilerin fotoğraflı kimlik belgeleri, vesikalık fotoğrafları ve temsilciliklerine ilişkin belgeler 

B. Satış sözleşmeleri yapılmadan önce, taşınmazın ipotekli veya satışına engel herhangi bir durumun bulunup bulunmadığı gibi hususlar ilgili Tapu Dairesinden kontrol edilmelidir. 

Alım-Satım konusunda herhangi bir anlaşmazlık çıkması halinde, Türk mahkemelerinde dava açılması gerekmektedir. Türk Dış İşleri Bakanlığı ve dış temsilciliklerinin yargı sürecine müdahil olmaları mümkün değildir. 

Yabancı gerçek kişilerin Türkiye de taşınmaz mal edinimi Mütekabiliyet (karşılıklılık) Yasası ve kanuni kısıtlayıcı hükümlere uymak şartlarına bağlanmıştır. Gerçek kişilerin taşınmaz mal edinimi açısından Mütekabiliyet (karşılıklılık) Yasası ilkesi sağlanıyorsa şahısların askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgeleri dışında kalmak şartıyla birlikte taşınmaz mal edinmelerine bir engel bulunmamaktadır. 

Alınan harç konusunda yabancılarla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasında bir ayrım bulunmamaktadır. Gayrimenkul alım – satımına konu olan, yani para karşılığı yapılan devirlerde, taşınmazın gerçek satış bedeli üzerinden alıcıdan % 2 satıcıdan % 2 oranında tapu harcı alınmaktadır. Ayrıca maktu olarak döner sermaye ücreti tahsil edilmektedir. 

0 yorum :

Yorum Gönderme